fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ECOTRIPS.BG

 

ПРЕАМБЮЛ

Моля, запознайте се с тези общи условия внимателно, преди да използвате интернет сайта ECOTRIPS.BG. Чрез достъпа до тази интернет страница Вие заявявате, че разбирате настоящите общи условия, съгласявате се да сте обвързани с тях и се задължавате да ги спазвате. С използването на сайта Вие декларирате, че имате правото и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. В случай че не сте съгласни с което и да е от посочените по-долу, моля прекратете използването на информационната платформа ECOTRIPS.BG.

 

  1. ЦЕЛИ И ДОСТЪП

1.1. Ecotrips.bg е информационен уеб портал, създаден с цел популяризиране сред българските и чуждестранни туристи на възможностите за еко туризъм в България. Собственик и оператор на домейна ecotrips.bg и достъпната през него Информационна платформа е „ЕКО ТРИПС БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Позитано“ № 142, ет. 5, ап. 13.

1.2. По смисъла на настоящите Общи условия „Информационна платформа“ означава уеб сайта (уеб сайтовете), фейсбук страницатата, мобилната апликация, платформите и всички други устройства и носители на информация, които се управляват и/или притежават от ecotrips.bg.

1.3. Информацията, достъпна през ecotrips.bg, включва, но не се ограничава до онлайн каталог с туристически обекти и забележителности в България, онлайн каталог с места за настаняване и рекламни елементи.

1.4. Информацията за местата за настаняване и рекламираните на информационната платформа лица и събития се предоставя от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Собственикът на ecotrips.bg нe носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

1.5. Информационният поток между потребител и място за настаняване и/или туристическа платформа е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на собственика на ecotrips.bg. В този смисъл потребителят не може да претендира претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, взето на база информация, поместена в информационната платформа на ecotrips.bg.

1.6. Достъпът до Информационната платформа на ecotrips.bg е свободен и безплатен за всички потребители и за ползването на уебпортала като информационен източник не е необходима регистрация.

 

  1. СЪДЪРЖАНИЕ

2.1. Операторът има право да поставя в Информационната платформа на ecotrips.bg външни връзки, рекламни елементи и материали. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookies от рекламодателя. ecotrips.bg не контролира тези cookies.

2.2. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.
Операторът на ecotrips.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2.3. Операторът на ecotrips.bg си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо туристически обекти или места за настаняване, и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа на ecotrips.bg. Запазваме си и правото да изтриваме, редактираме и ограничаваме всяко съдържание, което преценим, че нарушава или може да наруши настоящите Общи условия, не съответства на мисията на сайта и/или по друг начин е неприемливо и/или води до изводи за нелоялна търговска практика, нелоялна конкуренция, некоректни бизнес и/или други взаимоотношения.

2.4. Забранява се качването на следните видове коментари и мнения във форумите:

a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;

б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от страна на  представител на ecotrips.bg;

г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

 

2.5. При изказване на мнение или коментар в ecotrips.bg потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от Оператора на ecotrips.bg, като за това не се дължи възнаграждение на автора.

2.6. Операторът на ecotrips.bg има право да извършва рекламна дейност в информационната платформа с търговска цел за реализиране на печалба.

 

  1. АВТОРСКИ ПРАВА

3.1. Потребителят няма право да използва каквато и да било информация (текст и/или образ), поместена на информационната платформа на ecotrips.bg без изричното писмено съгласие на представител на ecotrips.bg.

3.2. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на ecotrips.bg, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на техните автори и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Oтговорността по тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на съответния автор.

3.3. Всяко неоторизирано възпроизвеждане, разпространение или каквото и да е нерегламентирано използване на какъвто и да е елемент от Информационната платформа представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и ще се преследва и наказва по съответния ред.

3.4. В случай че притежавате права върху публикувани на сайта материали и искате същите да бъдат свалени от него, моля свържете се с нас на info[at]ecotrips.bg.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
4.1. Собственикът на ecotrips.bg е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да гарантира опазването на конфиденциалността относно всички предоставени данни, вкл. чрез Фейсбук, по имейл, или по друг начин.

4.2. Потребителите се съгласяват чрез приемането на настоящите Общи условия, че статистическата информация относно посещаемостта на сайта може да бъде предоставяна за използване с маркетингови цели на настоящи или бъдещи рекламодатели, както и може да бъде използвана за вътрешна статистика и анализи, или за целите на директния маркетинг.

4.3. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с възможността собственикът на ecotrips.bg да му изпраща информационни съобщения относно наличието на нови обекти, места за настаняване и/или информация за актуални промоции или др.

4.4. При посещаване на ecotrips.bg чрез мобилно устройство потребителят се съгласява и дава разрешение на Оператора да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на потребителя за находящите се в близост до него обекти, представляващи част от каталога на ecotrips.bg.

4.5. Оператърът на ecotrips.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрация или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други, посочени в закона случаи.

 

  1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Всички текстове, снимки, ценова информация и други, касаещи местата за настаняване, са предоставени от самите тях и/или техни представители. Операторът на ecotrips.bg  не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от предоставящите.

5.2. Операторът на ecotrips.bg не носи отговорност за изчерпателността и актуалността на информацията, съдържаща се в сайтове, към които Информационната платформа съдържа връзки и/или препраща – с рекламна, или каквато и да е друга цел.

5.3. Операторът на ecotrips.bg не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

5.4. Операторът на ecotrips.bg не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта и неговата Информационна платформа.

 

  1. ПРОМЕНИ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

6.1. Настоящите Общи условия могат да се променят по всяко време от Оператора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Информационната платформа на ecotrips.bg, включително на настоящата уебстраница.

6.2. Операторът на ecotrips.bg е длъжен да публикува в най-кратък срок новите Общи условия, с отразените изменения в тях, и да оповести публикацията на видно място на Информационната платформа, така че да даде възможност на настоящите и бъдещи потребители да се запознаят по максимално удобен начин с тях.

6.3. Потребителите се считат уведомени за промените от момента на публикуването на съобщението за промени на видно място на Информационната платформа. От този момент нататък презумпцията за знание и съгласие, описана подробно в преамбюла на настоящото, важи по отношение на новите/изменените общи условия.

6.4. Приложимо право към настоящите Общи условия е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!

За Еко Трипс БГ

Създадохме за Вас туристически портал, в който за първи път на едно място е събрана подробна информация за възможностите за еко туризъм в България. Целта ни е да Ви представим красиви и уникални места от нашата природа, да Ви запознаем с тях и да бъдем полезни с всичко, необходимо за организиране на пътуването Ви до и из България. На нашата страница ще намерите информация за над 200 обекта, разделени по категории – екопътеки, пещери, крепости и исторически обекти, скални образувания, езера, язовири, водопади, манастири и светилища. Направили сме и каталог на препоръчани от нас места за настаняване с подробна информация и снимки. За резервация използвайте нашата страница.

Оператор и едноличен собственик на портала е „ЕКО ТРИПС БГ“ ЕООД.

ВАЖНО! Еко Трипс БГ НЕ Е туристическа агенция или туроператор.